تکمیل عملیات ساختمانی مرکز خدمات اجتماعی بهارستان

کارفرما: شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک
تعهدات شرکت: اجرای عملیات نازک کاری و تکمیل خدمات اجتماعی بهارستان
موقعیت جغرافیایی:اصفهان بهارستان
تاریخ اجرا :1399تا کنون