اجرای عملیات سیویل دیوار های جدا کننده زونها در پروژه گندله سازی کردستان

کارفرما: شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک
تعهدات شرکت: اجرای دیوار های جدا کننده  
موقعیت جغرافیایی:کردستان- بیجار
تاریخ اجرا :1400 تا کنون