جلسه مدیران عامل شرکتهای هلدینگ پرشیا فلز

جلسه مدیران عامل شرکتهای هلدینگ پرشیا فلز روز شنبه 7/3/1401 در ساختمان در حال احداث مرکز جامع خدمات اجتماعی شهر بهارستان تشکیل و از روند اجرائی پروژه بازدید بعمل آوردند.