بازدید از مرکز بهارستان
بازدید از مرکز بهارستان

روز چهارشنبه جلسه ای با حضور آقای دکتر کرباسیان عضو هیئت امنا و آقای مهندس سیف الهی نائب رئیس خیریه و آقای مهندس ابکا مدیر عامل خیریه جهت  استفاده مطلوب از ساختمان تکمیل شده بهارستان تشکیل و پس از آن از مرکز  بهارستان بازدید و راهنمایی های لازم ارائه نمودند.